Skip to main content

 

 

 

 

 

Volwassenen

Een behandelprogramma op maat, zo intensief en specifiek als nodig

In het behandelaanbod voor volwassenen maken we onderscheid tussen Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder. Het komt weleens voor dat iemand direct na intake wordt verwezen voor een kortdurend traject of een klinische behandeling, maar veruit de meeste volwassenen beginnen na hun intake in een startgroep, zodat ze zich kunnen motiveren en voorbereiden op de behandeling; die kost namelijk behoorlijk wat tijd en energie. Ook kunnen wij zo bepalen welke (combinatie) van behandeling het beste bij ze past. We bieden in de meeste gevallen groepsbehandeling aan, gecombineerd met individuele gesprekken. In specifieke gevallen is er ruimte voor (aanvullend) maatwerk.

Voor volwassen ziet ons behandelaanbod er als volgt uit: 

 • Startgroep
 • CBT-E (groeps)behandeling voor Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa (gemiddeld 1 middag per week)
 • CBT-E (groeps)behandeling voor Binge Eating Disorder (gemiddeld 1 middag per week)
 • Deeltijdbehandelprogramma voor Anorexia Nervosa (3 of 5 dagen per week)
 • Deeltijdbehandelprogramma voor Boulimia Nervosa (2 dagen per week)
 • Deeltijdbehandelprogramma voor Binge Eating Disorder (1 tot 1,5 dag per week)
 • Individueel behandeltraject
 • Klinische behandeling
 • Groepsbehandeling bij een langdurige eetstoornis (LES)

Startgroep

Doelgroep

Wij bieden aparte startgroepen aan voor volwassenen die lijden aan Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of Binge Eating Disorder. In elke groep is plaats voor maximaal 9 personen, van wie de lichamelijke conditie veilig genoeg is om hier aan deel te kunnen nemen.

Doel, inhoud, duur en frequentie

Vrijwel alle volwassenen beginnen hun herstel in een startgroep. In (gemiddeld) 12 wekelijkse groepsbijeenkomsten krijgen zij meer inzicht in hun eetstoornis en vergroten ze hun motivatie om er iets aan te doen. Dit laatste is namelijk niet vanzelfsprekend: soms is iemand zelf nog niet overtuigd van de ernst van het probleem, of is diegene er nog niet aan toe om het ongezonde eetpatroon los te laten.

De startgroep wordt begeleid door 2 behandelaren. De deelnemers krijgen veel informatie en uitleg over de eetstoornis (psycho-educatie), bijvoorbeeld over de lichamelijke klachten en de vicieuze cirkel waarin ze zitten. Ook krijgen ze de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Daarnaast krijgen ze individuele opdrachten waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Deze opdrachten zijn erop gericht de eetstoornis te onderzoeken en worden in de groep besproken. De deelnemers uit de startgroep voor Anorexia Nervosa en Boulima Nervosa krijgen tevens een online account via GGZ Oost Brabant, waar ze meer informatie kunnen vinden over de eetstoornis en opdrachten kunnen maken. Een sociotherapeut begeleidt deze opdrachten en geeft hier feedback op.

Deelnemers ondergaan op indicatie een psychiatrisch onderzoek en vaak ook een lichamelijk onderzoek. Daarnaast worden ze periodiek gewogen. Het lichamelijk onderzoek en de frequentie van wegen hangt af van de persoonlijke situatie en de aard van de eetstoornis. Voor de lichamelijk zorg werken we samen met de eigen huisarts. Wij houden dagelijks een telefonisch spreekuur voor huisartsen, waarin zij ons vragen kunnen voorleggen.

Vervolg

Aan het eind van de startgroep bekijken we samen of een behandeling binnen ons centrum zinvol is en zo ja: welke. In principe zijn alle opties uit het specifieke behandelaanbod mogelijk, maar in de praktijk gaan de meeste cliënten verder met het deeltijdprogramma. Degenen die in aanmerking komen voor CBT- E worden meestal rechtstreeks verwezen.

CBT-E (groeps)behandeling voor Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa of BED

Doelgroep

Wij bieden CBT-E aan voor volwassenen met de diagnose Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa en een BMI van minimaal 17,5. Voor mensen met een eetbuistoornis (BED) is er een aparte groep. Deze behandeling is bedoeld voor cliënten bij wie de eetstoornis op de voorgrond staat en niet wordt  overschaduwd door andere problematiek, zoals een depressie of verslaving.

Doel, inhoud, duur en frequentie

Cognitive Behavior Therapy–enhanced (CBT-E) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die door de Britse emeritus hoogleraar psychiatrie Christopher Fairburn speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van eetstoornissen. Wij zetten CBT-E in als groepsbehandeling, zodat we gebruik kunnen maken van de kracht van de groep. De therapie wordt gegeven in een gesloten groep, er komen tussendoor dus geen nieuwe cliënten bij. Doel van de behandeling is dat de deelnemers ontdekken wat de relatie is tussen hun gedachten, gevoelens en gedrag. Ze onderzoeken welke factoren de eetstoornis bij hen in stand houden en leren strategieën aan om hun specifieke patronen te doorbreken.

CBT-E heeft een vaste behandelduur van 21 weken. Het programma bestaat uit 3 individuele gesprekken, gevolgd door 20 groepssessies en 1 follow-up bijeenkomst (ongeveer 1 maand na het afsluiten van de behandeling). In de eerste fase van de behandeling vinden de groepssessies 2x per week plaats, daarna worden dit wekelijkse sessies en in de laatste fase komt de groep 1x per twee weken bij elkaar. Elke fase heeft een andere focus; er wordt onder meer aandacht besteed aan motivatie, eetgedrag, lichaamsbeleving en het herkennen en veranderen van gedachtenpatronen. Tussen de sessies door werken de deelnemers thuis aan de doelen die ze hebben opgesteld. Zo houden ze onder andere een eetdagboek bij en voeren ze wekelijks opdrachten en oefeningen uit. Steunfiguren uit hun omgeving kunnen hierbij helpen.

We volgen van iedere deelnemer de individuele resultaten. Zo houden we grafieken bij met het gewicht en de frequentie van compensatiegedrag; dit geeft een goed inzicht in het effect van de behandeling. Regelmatig wegen helpt bovendien om angst en vermijdingsgedrag rondom het gewicht te doorbreken.

Omdat het tempo in de behandeling hoog ligt en er veel stappen worden gezet, is CBT-E niet voor iedereen geschikt. Maar met de juiste inzet levert het voor de meeste deelnemers mooie resultaten op. Daarvoor is het wel belangrijk dat er geen onderbrekingen zijn in de behandeling, ook hun inzet thuis bepaalt in belangrijke mate het succes.

Deeltijdbehandelprogramma voor Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa

Doelgroep

Wij bieden één 2-daagse deeltijdbehandeling aan voor volwassenen die lijden aan Boulimia Nervosa en twee deeltijdbehandelingen voor mensen die lijden aan Anorexia Nervosa. Voor deelname aan de 3-daagse behandeling van Anorexia Nervosa is een minimale BMI van 16 vereist. Voor de 5-daagse behandeling van Anorexia Nervosa is een minimale BMI van 15 vereist. Vaak is er sprake van comorbide problematiek, zoals trauma of hardnekkige persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld perfectionisme).

Doel, inhoud, duur en frequentie

De multidisciplinaire structuur van alle deeltijdbehandelprogramma’s is vergelijkbaar, maar we passen de inhoud en intensiteit aan op de specifieke, Evidence Based Practice behandeltechnieken die werken voor de afzonderlijke doelgroepen. Zo werkt het deeltijdprogramma bij Anorexia Nervosa overkoepelend vanuit de MANTRA-methode en is de behandeling van Boulimia Nervosa overkoepelend gebaseerd op de CBT-E methode. Uniek aan onze aanpak is dat wij deze methodieken aanbieden in groepsverband, omdat wij geloven in de kracht van de groep.

Alle deelnemers tekenen van tevoren een behandelcontract, waarin we concrete afspraken met elkaar maken en behandeldoelen vastleggen. Het doel van alle deeltijdbehandelprogramma’s is het normaliseren van het eetpatroon en het stoppen van compensatiegedrag. We werken (indien nodig) aan gewichtsherstel, een reële lichaamsbeleving en een positief zelfbeeld. Ook onderzoeken we de functie van de eetstoornis en pakken we onderliggende problematiek aan; daarvoor werken we indien nodig samen met andere teams of instellingen.

Elk deeltijdbehandelprogramma bestaat uit een combinatie van verschillende, intensieve therapieën, waarvoor de deelnemers meerdere dagen per week naar het Expertisecentrum voor Eetstoornissen komen. Het programma bestaat grotendeels uit groepsbehandeling, maar er zijn ook individuele gesprekken. De opbouw bestaat uit blokken van steeds 3 maanden, dan vindt een evaluatie plaats en bepalen we samen wat de vervolgstappen zijn. Gemiddeld duurt deze behandeling 6-9 maanden. In alle gevallen lunchen de deelnemers samen en eten ze samen een tussendoortje, deels onder begeleiding.

De deeltijdbehandelprogramma’s omvatten de volgende therapievormen.

Sociotherapie (voedingsmanagement)

Bij sociotherapie gaan de deelnemers in de groep aan de slag met hun voedingspatroon en eetgewoonten. Ze houden een eetdagboek bij en stellen zichzelf doelen om een mimimaal gezond gewicht te bereiken.

  • Voor mensen met Anorexia Nervosa spreken we af dat zij minstens 500 gram per week in gewicht herstellen, totdat ze hun gezonde streefgewicht (of een BMI van minimaal 20) hebben bereikt. Zij worden gedurende de hele behandeling elke week gewogen.
  • Mensen met Boulimia Nervosa hebben als doel om hun eetbuien niet meer te compenseren. Bij ondergewicht of sterk dalend gewicht worden zij gewogen.

Lukt het niet om de afspraken na te komen, dan komen de deelnemers terecht in het reserveprogramma. Dit betekent dat er extra tijd voor ze wordt vrijgemaakt om de doelen alsnog te halen. Als het bij herhaling niet lukt, kunnen ook steunfiguren worden betrokken om te helpen. Lukt het na 4 weken op rij nog niet, dan volgt een time-out of stopt de behandeling.

Cognitieve gedragstherapie (denken, voelen, doen)

Tijdens cognitieve gedragstherapie onderzoeken de deelnemers wat de relatie is tussen hun gedachten, gevoelens en gedrag; ze ontdekken hoe deze van invloed zijn op de eetstoornis. Zo staan we stil bij gedachten over eten, gewicht en lichaamsvormen en gaan we na of deze gedachten kloppen. Zo worden de deelnemers zich bewust van denkfouten en leren ze realistischer te denken. Ook oefenen ze met ander, nieuw gedrag. Veel voorkomende thema’s die aan bod komen, zijn perfectionisme, zelfwaardering en het uiten van gevoelens. Bij het deeltijdbehandelprogramma voor Boulimia Nervosa wordt deze vorm van cognitieve therapie vanuit het eerder genoemde CBT-E kader ingezet.

Psychotherapie

In psychotherapie bespreken de deelnemers in de groep alles dat hen bezighoudt, dat niet direct met eten te maken heeft. Verdieping, zelfreflectie en integratie van de verschillende behandelonderdelen zijn het doel; zo is er ruimte voor het delen van persoonlijke gedachten of gevoelens, maar ook de interactie met anderen of de sfeer in de groep kan worden besproken. Iedereen kan iets inbrengen, de anderen reageren hierop en denken mee. De psychotherapie is ook de plek waar de centrale afstemming plaatsvindt, zoals het bespreken van de behandeldoelen, verlof aanvragen en de driemaandelijkse evaluatie.

PICTOS 25MANTRA: Maudsley Model of Anorexia Nervosa TReatment for Adults  

MANTRA is een internationaal beproefde methode, die is ontwikkeld door behandelaren en cliënten van de eetstoornisafdeling van het Maudsley ziekenhuis in Londen. Wij zetten deze methode in groepsverband in, voor cliënten met Anorexia Nervosa. Hierin zijn wij uniek. De methodiek bestaat uit een persoonlijk werkboek met een gestructureerd stappenplan voor herstel. Met behulp van vragen en oefeningen rondom specifieke thema’s ontstaat een duidelijk beeld van de eetstoornis en het (negatieve) effect ervan op het dagelijks leven. De deelnemers verwerken deze inzichten in een tekening van een MANTRA-bloem. Daarnaast werken ze binnen de groep aan het versterken van hun motivatie, het organiseren van steun, het doorvoelen van emoties en het versterken van hun identiteit. Iedereen werkt op zijn eigen tempo en kan gebruik maken van de adviezen, ervaringen en steun van de groep. Zo werken de deelnemers toe naar het normaliseren van hun eetpatroon, gewichtsherstel, een betere lichaamsbeleving en een positief zelfbeeld.

Psychomotore therapie (leren luisteren naar je lichaam)

Bij psychomotore therapie (PMT) draait het niet om denken, maar om voelen en doen. In deze vaktherapie staan lichaamsbeleving, het aanvoelen en hanteren van grenzen en beweging(sdrang) centraal. We doen verschillende lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen, die de deelnemers helpen het contact met hun eigen lichaam en met anderen te herstellen, zich bewust te worden van lichamelijke signalen, emoties te onderzoeken en te ontdekken hoe zij zichzelf (fysiek) kunnen uiten. Zo werken we toe naar meer zelfacceptatie, een reëler lichaamsbeeld en een positiever zelfbeeld.

Dramatherapie

In deze vaktherapie gebruiken we fantasie en situaties uit het echte leven om te oefenen in het omgaan met lastige momenten. We zetten beweging, rollenspel en improvisatie in om zelfbedachte scènes uit te spelen. Dramatherapie is iets anders dan toneelspel; het gaat hier om het ervaren van de gevoelens en gedachten die het spel oproept. Dat is minder spannend dan vaak wordt gedacht! Dramatherapie heeft veel mogelijkheden: zo kunnen we oefenen met het uiten van emoties, of lastige situaties rondom eten, maar we kunnen de deelnemers ook laten ervaren hoeveel invloed de eetstoornis heeft op hun gedachten.

C/C/P modules

In deze groepssessies worden per periode inhoudelijke thema’s uitgewerkt, die zijn afgestemd op de behandeling van Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa. We besteden aandacht aan zelfcompassie, perfectionisme, zelfbeeld, Cognitive Remediation Therapy (CRT) en emotieregulatie. We onderzoeken de kritische, interne stem van de eetstoornis en leren de deelnemers hoe ze daarvan los kunnen komen, zodat ze op een meer liefdevolle manier naar zichzelf gaan kijken. Daarnaast dagen we de deelnemers uit om de onrealistisch hoge eisen die ze aan zichzelf stellen, bij te stellen naar een normaal niveau. Bij de mensen met Anorexia Nervosa oefenen we gericht met het loslaten van starre gedachten (rigiditeit) en leren we de deelnemers flexibeler om te gaan met situaties. Bij de mensen met Boulimia Nervosa staan we stil bij het omgaan met emoties.

Emotieregulatie

Deze extra, optionele behandeling duurt 24 weken en wordt alleen aangeboden aan mensen met Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder. Om de behandeling te kunnen volgen, is het belangrijk dat het eetpatroon al redelijk goed gestructureerd is; vandaar dat hij vaak in het laatste stadium van de deeltijdbehandeling of in het nazorgtraject wordt ingezet. De behandeling is gebaseerd op de Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor Boulimia Nervosa en BED; hij is gericht op het herkennen en accepteren van emoties en het vinden van gezonde manieren om ermee om te gaan. De deelnemers leren vaardigheden aan, die ze thuis oefenen.

Individuele gesprekken

Tijdens de groepsbehandelingen vinden er ook individuele gesprekken met een behandelaar plaats, zodat we het herstelproces ook op persoonlijk niveau kunnen monitoren en specifieke aandachtspunten of belemmerende factoren kunnen bespreken.

Betrokkenheid familie en naasten

Vechten tegen een eetstoornis kan niemand alleen, de steun van mensen uit de naaste omgeving is hard nodig voor een goed herstel. Ouders, partners, broers en zussen kunnen een grote bijdrage leveren aan het slagen van de behandeling, daarom betrekken we hen (afhankelijk van de situatie) zoveel mogelijk. Zo organiseren we gezins- en relatiegesprekken, oudercursussen en informatieavonden.

Nazorg

Na het deeltijdbehandelprogramma gaan de meeste cliënten verder in de nazorggroep, om ervoor te zorgen dat ze hun herstel kunnen vasthouden. Er zijn gecombineerde nazorggroepen voor Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa (1 dag per week). Ook individuele nazorg is op indicatie mogelijk.

De focus in de nazorg ligt op resocialisatie, het weer oppakken van het dagelijks leven en het versterken van de eigen autonomie in verbinding met anderen. De deelnemers leren de triggers voor hun eetstoornis beter herkennen en maken een terugvalpreventieplan. Ook werken we verder aan het verbeteren van de lichaamsbeleving. Als de eetstoornis verder naar de achtergrond is verdwenen, kunnen er vragen over de eigen autonomie naar boven komen, zoals: wie ben ik zonder eetstoornis,  wat wil ik met mijn leven, hoe voorkom ik dat ik terugval in oude patronen? De deelnemers werken aan het vergroten van zelfsturing (autonomie); onder het motto ‘van klacht naar kracht’ leren ze de regie te (her)pakken in verschillende rollen in hun leven. 

Tijdens het nazorgprogramma is het mogelijk om op indicatie extra modules te volgen, bijvoorbeeld voor emotieregulatie. Ook kunnen we deelnemers in deze fase verwijzen naar een ander behandelteam, bijvoorbeeld voor persoonlijkheidsproblematiek of trauma.

Deeltijdbehandelprogramma voor Binge Eating Disorder

Doelgroep

Wij bieden groepsbehandeling aan voor maximaal 9 volwassenen met een eetbuistoornis. Er kan sprake zijn van comorbide problematiek, zoals trauma.

Doel, inhoud, duur en frequentie

Het deeltijdbehandelprogramma bestaat uit een combinatie van verschillende intensieve therapieën, waarvoor de deelnemers 1 tot 1,5 dag per week naar het Expertisecentrum voor Eetstoornissen komen. Meestal duurt de behandeling 3 tot 6 maanden, na 3 maanden wordt de voortgang geëvalueerd. Het doel van de behandeling is het normaliseren van het eetpatroon, het verbeteren van de emotieregulatie en de lichaamsbeleving. Daarnaast werken we aan onderliggende problemen die de eetstoornis in stand houden, zoals het verbeteren van zelfvertrouwen en assertiviteit, het bijstellen van perfectionisme en het omgaan met emoties; daarvoor werken we indien nodig samen met andere teams of instellingen. Gewichtsreductie is geen doel. Sommige mensen verliezen gewicht tijdens de behandeling, enkelen komen aan, maar de meeste mensen stabiliseren in gewicht.

Het programma omvat drie groepstherapieën die op één dag in de week plaatsvinden, er wordt gezamenlijk geluncht. Daarnaast is er een vierde, optionele groepsbehandeling voor emotieregulatie, die wordt aangeboden op een andere dag. Als er sprake is van een lange wachttijd tussen de startgroep en de deeltijdbehandeling, bieden we een overbruggingsgroep aan, die eens per 2 weken 1 uur bijeen komt. We gebruiken het boek ‘Overwin je eetbuien - uitgeverij Nieuwezijds’ van de Britse psychiater en onderzoek Christopher Fairburn tijdens de behandeling.

Sociotherapie (voedingsmanagement)

Bij sociotherapie gaan we in de groep aan de slag met het voedingspatroon en de eetgewoonten. Om een goed beeld te krijgen van hun eetgewoonten, houden de deelnemers een eetdagboek bij. Alle eetverslagen worden gedeeld in de groep, ook bespreken de deelnemers welke stappen ze gaan nemen om hun eetpatroon te normaliseren en eetbuien te voorkomen. De deelnemers worden elke 4 weken gewogen.

Cognitieve gedragstherapie (denken, voelen, doen)

In deze groepstherapie onderzoeken de deelnemers wat de relatie is tussen hun gedachten, gevoelens en gedrag; ze ontdekken hoe deze van invloed zijn op de eetstoornis. Thema’s die vaak aan bod komen, zijn zelfwaardering en het doorleven en uiten van gevoelens. Door stil te staan bij gedachten en de interpretaties hiervan worden de deelnemers zich bewust van denkfouten en leren ze realistischer te denken. Ook bespreken de deelnemers met elkaar waar ze tegenaan lopen in sociale situaties en oefenen ze met alternatieven in gedrag.

Psychomotore therapie (leren luisteren naar je lichaam)

Bij psychomotore therapie (PMT) draait het niet om denken, maar om voelen en doen. In deze vaktherapie staan lichaamsbeleving en het aanvoelen en hanteren van grenzen centraal. We doen verschillende lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen, die de deelnemers helpen het contact met hun eigen lichaam en met anderen te herstellen, zich bewust te worden van lichamelijke signalen, emoties te onderzoeken en te ontdekken hoe zij zichzelf (fysiek) kunnen uiten. Zo werken we toe naar meer zelfacceptatie, een reëler lichaamsbeeld en een positiever zelfbeeld.

Emotieregulatie

Deze extra, optionele behandeling duurt 24 weken (1,5 uur op een andere dag in de week) en wordt alleen aangeboden aan mensen met Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder. Om de behandeling te kunnen volgen, is het belangrijk dat het eetpatroon al redelijk goed gestructureerd is; vandaar dat hij vaak in het laatste stadium van de deeltijdbehandeling of in het nazorgtraject wordt ingezet. De behandeling is gebaseerd op de Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor Boulimia Nervosa en BED en is gericht op het herkennen en accepteren van emoties en het vinden van gezonde manieren om ermee om te gaan. De deelnemers leren vaardigheden aan, die ze thuis oefenen.

Betrokkenheid familie en naasten

Vechten tegen een eetstoornis kan niemand alleen, de steun van mensen uit de naaste omgeving is hard nodig voor een goed herstel. Ouders, partners, broers en zussen kunnen een grote bijdrage leveren aan het slagen van de behandeling, daarom betrekken we hen er (afhankelijk van de situatie) zoveel mogelijk bij. Bij aanvang plannen we een gesprek met de deelnemer en één of twee steunfiguren, ook later organiseren we indien nodig gezamenlijke gesprekken.

Nazorg

Als het eetpatroon stabiel en gezond is stromen de deelnemers door naar de nazorggroep, die is gericht op het vasthouden van wat ze hebben bereikt en het uitwerken van een terugvalpreventieplan. De groep komt eens per twee weken anderhalf uur bij elkaar.

Individueel behandeltraject

Als groepsbehandeling niet mogelijk is, of als ons multidisciplinaire aanbod niet passend is, kunnen we kiezen voor een individueel behandeltraject. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand ernstig autisme heeft, of als iemand elders een behandeling volgt voor andere problematiek en dit programma niet te combineren is met onze groepsbehandeling.

Zo kunnen de volgende onderdelen van de deeltijdbehandelprogramma’s ook op maat worden aangeboden:

 • Sociotherapie
 • Psychotherapie
 • Psychomotore therapie
 • Dramatherapie

Daarnaast is het op indicatie mogelijk een individuele CBT-E behandeling of individuele MANTRA-behandeling te volgen. Tevens bieden we op indicatie specifieke groepstherapieën aan, in aanvulling op een lopende eetstoornisbehandeling binnen ons centrum. Het gaat om:

 • Emotieregulatie – de deelnemers werken aan het herkennen en accepteren van emoties en het vinden van gezonde manieren om ermee om te gaan;
 • LEAP module (afkorting vanuit het Engelse compuLsive Exercise Activity theraPy) – in deze module wordt gewerkt aan een dit afbouwprogramma is bedoeld voor mensen die overmatig bewegen;
 • Dissonantie module – in deze module besteden we aandacht aan het slankheidsideaal van de maatschappij versus het belang van een goede gezondheid. Onderzoek - dissonantie >>

Klinische behandeling

Doelgroep

We kunnen volwassenen (van binnen en buiten de regio) tijdelijk opnemen en behandelen in onze kliniek. Het gaat dan om patiënten:

 • Die een matig tot zeer hoog gezondheidsrisico lopen: hun BMI is lager dan 14, en/of hun gewicht daalt snel en/of voor langere tijd, en/of er zijn ernstige lichamelijke complicaties;
 • Die ernstig compensatiegedrag vertonen, dat zonder intensieve ondersteuning niet onder controle komt;
 • Die naast de eetstoornis (vermoedelijk) een andere psychiatrische aandoening hebben die gediagnosticeerd of behandeld moet worden;
 • Bij wie de problematiek van de eetstoornis op de voorgrond staat;
 • Bij wie andere gespecialiseerde hulpverlening geen resultaat oplevert;
 • Van wie de draagkracht gering is en ook de naasten overbelast zijn;
 • Die enige motivatie hebben om te werken aan gewichtsherstel;
 • Die een langdurige eetstoornis hebben en een booster-opname nodig hebben.

Doel, inhoud, duur en frequentie

De kliniek heeft 11 bedden en kent een besloten setting, er is 24 uur per dag zorg aanwezig. Een opname is altijd tijdelijk en duurt zo kort mogelijk (meestal 6-12 weken), want uit onderzoek blijkt dat een langere opname geen positief effect heeft op het resultaat. Ons behandelteam bestaat uit een gespecialiseerde psychiater, psychotherapeuten, gz-psychologen, basispsychologen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, diëtisten, huisartsen, een internist, ervaringsdeskundigen en stagiaires. Het team onderhoudt ook contact met de eigen huisarts van de patiënt.

Aan het begin van de opname stellen we samen met de patiënt een behandelplan met persoonlijke doelen op. Het behandelprogramma wordt aangepast op wat de patiënt nodig heeft en aankan; vaak zijn de therapiesessies korter dan normaal. Er zijn zowel individuele onderdelen als groepsbijeenkomsten; voorbeelden van interventies zijn psycho-educatie, psychotherapie, psychomotorische therapie (PMT), Cognitive Remediation Therapy (CRT), Emotion Skills Training (EST), een behandelmodule voor perfectionisme, dissonantietherapie (gericht op het onrealistische lichaamsideaal), muziektherapie en dramatherapie. Eten wordt gezien als voorgeschreven medicatie, hierover valt niet te onderhandelen. Als iemand met sondevoeding bij ons binnenkomt, bouwen we die af. We gebruiken bij voorkeur normale voeding; alleen als het niet lukt om daarmee voldoende te herstellen, kiezen we in overleg voor nutridrink als aanvulling. 

Een opname is nooit het eindpunt van een behandeling, na maximaal drie maanden wordt de behandeling buiten de kliniek voortgezet. Dit kan bij ons zijn, maar ook bij een ander zorgaanbieder. Als de patiënt bij ons in behandeling blijft, volgt na de opname in elk geval een gecombineerd behandelprogramma, mits het BMI minimaal 15 is.

Betrokkenheid familie en naasten

Ook voor naasten is een opname een ingrijpende ervaring. Omdat ze een belangrijke rol kunnen spelen in het herstelproces, betrekken we hen zoveel mogelijk bij de behandeling. We nodigen hen in elk geval uit voor de intake en de evaluatiegesprekken, naar behoefte kan dit meer zijn. Ouders kunnen deelnemen aan de oudermodule, die bestaat uit 3 tot 4 bijeenkomsten. In deze sessies leren zij meer over de eetstoornis en ontdekken ze hoe ze hun kind het beste kunnen helpen. Ook kunnen ze ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Groepsbehandeling bij een langdurige eetstoornis (LES)

Doelgroep

Mensen die er ondanks jarenlange, gespecialiseerde behandelingen (nog) niet in slagen om de eetstoornis volledig los te laten, bieden wij LES-groepsbehandeling aan. In de LES-groep is plek voor maximaal negen personen, die langer dan 7 jaar lijden aan een eetstoornis, of bij wie de eetstoornis langer dan 10 jaar afwisselend aanwezig is. Zij hebben al minimaal twee Evidence Based behandelingen voltooid en bij voorkeur ook een behandeling of second opinion bij een TopGGZ-centrum gehad. Hun kwaliteit van leven is laag en structurele ondersteuning is noodzakelijk.

Doel, inhoud, duur en frequentie

In ongeveer 20% van de gevallen leidt Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa tot een langdurige eetstoornis (LES). De LES-groepsbehandeling is gebaseerd op de principes van Specialist Supportive Clinical Management (SSCM); een zeer praktische, ondersteunende benadering en een aantoonbaar effectieve interventie voor deze doelgroep. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven, het minimaliseren van lichamelijke complicaties en het verbeteren van het sociaal functioneren. De deelnemers proberen hun situatie te stabiliseren en werken aan het voorkomen van een terugval. Als dit toch gebeurt, bekijken zij samen met de behandelaar wat er nodig is om de terugval zo kort mogelijk te laten duren. Soms is hiervoor een korte opname (4-8 weken) in onze kliniek nodig. Een ander doel is het vinden van herkenning en steun, door ervaringen te delen met anderen.

De LES-groep komt eens per drie weken bij elkaar. De deelnemers maken van tevoren afspraken met hun behandelaar, dit gebeurt in samenwerking met de eigen huisarts en andere betrokken behandelaren (bij voorkeur behandelaren van een FACT-team of andere betrokken teams). Er is geen limiet aan het aantal keren dat iemand kan deelnemen, maar we evalueren wel regelmatig of de groepsbehandeling nog voldoende oplevert.